Sveriges kvalitetssäkringssystem håller inte måttet i Europa

Posted on 19 april 2012

4


Den 10 mars 2010 skrev jag ett brev till dåvarande högskoleministern Tobias Krantz (FP) om det nya kvalitetssäkringssystem som skulle påtvingas Sveriges lärosäten. Där stod:

[LUS] anser att det inte är lämpligt att ett departement ger sig in och detaljstyr ett förslag som en ansvarig myndighet lagt fram i den grad som nu sker. Sverige har åtaganden på europeisk nivå inom Bolognaprocessen. Ett åtagande är att Sverige ska använda European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG) som underteckandes av utbildningsministrarna i Bergen 2005. Detta dokument kräver att Högskoleverket i sin granskning av utbildningen kan agera oberoende av regeringen. Vidare föreskriver ESG att HSV:s granskningar av utbildningarna ska utgå från de kriterier som där är upptagna. Om regeringen väljer att införa ett kvalitetssäkringssystem som bryter mot ESG riskerar HSV att förlora den internationella ackreditering man har genom ENQA.

Nu händer detta! HSV är på väg att förlora sitt internationella erkännande i den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA. Det svenska systemet överensstämmer inte längre med den europeiska övereskomna standarden ESG. I februari genomgick nämligen Högskoleverket (HSV) den oberoende granskning som ENQA vart femte år kräver. Idag släpper HSV rapporten. Det är mycket allvarlig kritik som riktas mot det svenska systemet. Kritiken kan sammanfattas i en mening, hämtat ur rapportens slutsatser:

[T]he present Swedish system is fundamentally at odds with ESG.

‘Fundamentally’, alltså!

När Sverige gick in i Bolognaprocessen var ett av de övergripande målen att vi skulle öka rörligheten mellan lärosäten i Europa. Lärosätena skulle erkänna varandras examina och man skulle underlätta för studenter som ville söka sig till ett annat land. För att detta skulle vara möjligt insåg man att det behövdes en gemensam syn på kvalitetssäkring av utbildningen. Om lärosätena skulle ha förtroende för varandras examina behövdes system som säkrade kvaliteten på alla utbildningar. Därför blev kvalitetssäkring ett avgörande verktyg inom Bolognaprocessen. Redan 2003 uppdrog man åt de stora europeiska organisationerna för lärosäten (EUA och EURASHE), studenter (ESU) och kvalitetssäkringsorganisationer (ENQA) att arbeta fram gemensamma riktlinjer för kvalitetssäkring. Resultatet blev  ”European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG)”, ett dokument som utbildningsministrarna ställde sig bakom på ett möte i Bergen 2005:

We adopt the standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area as proposed by ENQA. We commit ourselves to introducing the proposed model for peer review of quality assurance agencies on a national basis, while respecting the commonly accepted guidelines and criteria.

Sverige har förbundit sig att följa ESG. En oberoende granskning konstaterar att Sverige är fundamentalt fel ute. Nu kan HSV bli uteslutna ur den europeiska gemenskapen. Om Sverige ska behålla sin trovärdighet inom Bolognaprocessen måste regeringen agera för att rätta till de brister som systemet har.

Jag kan konstatera att den kritik som vi hade 2010 reflekteras i den rapport som nu har släppts. Först handlar det om hur systemet ser ut. Bedömmarna slår fast att det svenska systemets totala fokus på resultat och kontroll är i motsatsförhållande till ESG:s anda. De går så långt som att säga att det svenska systemet handlar om kontroll och inte om kvalitet:

ESG’s first principle is that external quality assurance should build on the results of internal quality assurance, but the Swedish system takes no account of HEIs’ arrangements for internal quality assurance, except at the very margins. A basic principle of ESG is that quality assurance systems should lead to enhancement. In the Swedish system there are no recommendations for improvement. Though the Review Panel could get no authoritative statement of the aims of the system, the word used most stakeholders interviewed was ‘control’. Staff and students involved in the first phase of evaluations stated that the purpose was described to them as ‘ranking’. ESG are about quality as much as standards, but the Swedish system is interested in standards almost exclusively.

Det finns också en allvarlig kritik mot hur regeringen har detaljstyrt HSV så till den grad att de europeiska bedömmarna inte kan kalla HSV för oberoende:

It is to be expected of any national agency that its mission, the overall aims and even the general objectives will be established either by government or within a framework established by government. When the agency is designated a ‘Government Agency’ this expectation is reinforced. However, in the case of HSV, key procedures and techniques, the evidence on which the Agency’s judgements are to be based, and the range of acceptable judgments are all determined at government level too. The detail is explained throughout this report. (…)

It is a fundamental requirement of the ENQA criteria that agencies should be ‘independent’, in terms of the ‘definition and operation of [their] procedures and methods’. HSV cannot be considered ‘independent’, due to the extent to which their procedures and methods, as well as overall aims and objectives have been dictated by Government.

Om utbildningsminister Jan Björklund (FP) ska ta oss in i den europeiska utbildningsgemenskapen igen krävs stora förändringar. I samband med att Högskoleverket stöps om till nya myndigheter måste ”nya HSV” ges mer befogenheter över kvalitetsutvärderingssystemet. Mot bakgrund av kritiken från ENQA-rapporten är detta helt nödvändigt. Det måste finnas större utrymme för Högskoleverk, lärosäten, studenter och andra intressenter att komma överens om fungerande system för kvalitetssäkring. Sverige är på väg långt bort från den europeiska synen på kvalitetssäkring. Det skadar våra lärosäten och det skadar studenterna. Lärosätena, eftersom det kontrollerande kvalitetsutvärderingssystemet inte ger någon kvalitetshöjande effekt. Studenterna, eftersom svenska examina i längden riskerar att devalveras om de inte kan bli internationellt erkända. Vi behöver ett utvecklingsinriktat, oberoende och internationellt gångbart kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.

Redan nästa vecka är det dags för 2012 års utbildningsministermöte i Bukarest. Där kommer utbildningsministrarna, även Sverige, att undertecka en kommuniké som ytterligare betonar värdet av gemensam europeisk kvalitetssäkring. Om inte utbildningsministern tar en europeiska kritiken på mycket stort allvar kommer Sveriges ställningstagande för europeisk kvalitetssäkring klinga falskt.

Läs även kritiken från SFS och SUHF.

Annonser